Federatie van Democratische  Arbeidersverenigingen

Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu

DIDF Jongeren

DIDF-Jongeren (Jongerenorganisatie van Federatie van Democratische Verenigingen van Arbeiders uit Turkije in Nederland, afgekort DIDF) is een onafhankelijke jongerenorganisatie van scholieren, studenten, werkende- en niet werkende jongeren die in Nederland leven.

Wat willen we?

We streven naar een wereld zonder uitbuiting en onderdrukking. We willen een wereld zonder racisme, nationalisme en uitsluiting. Daar het huidige maatschappelijke bestel niet in onze behoeften kan voorzien, strijden wij voor een maatschappij die in de behoeften van de jongeren en andere bevolkingsgroepen kan voorzien. Als DIDF-Jongeren zetten we ons in voor de algemene belangen van de jongeren van alle nationaliteiten. Want de grenzen lopen niet tussen de volkeren, maar tussen arm en rijk; tussen onderdrukker en onderdrukte en tussen de uitbuiter en uitgebuitene.

Tegen de gemeenschappelijke problemen en voor de gelijke belangen tracht DIDF-Jongeren met haar werk en activiteiten, een brug te slaan tussen ‘Nederlandse’ en ‘allochtone’ jongeren. DIDF-Jongeren wil een platform van jongeren zijn die zich verzetten tegen racisme, discriminatie, nationalisme, sociale afbraak, afbraak op het onderwijs en perspectiefloosheid.

Als we iets willen veranderen, dan moeten we ook hiervoor iets doen. We zijn ervan bewust dat niemand alleen de bestaande verhoudingen kan veranderen. Alleen als we ons weten te organiseren rondom onze gemeenschappelijke belangen en problemen, zullen we in staat zijn veranderingen teweeg te brengen.

Inburgering

In Nederland wonen miljoenen mensen met een niet-Nederlandse afkomst. Onder hen bevinden zich vele jongeren van tweede en derde generatie. Inmiddels is Nederland voor deze jongeren het middelpunt van hun leven geworden en ze zijn en onomstreden deel van deze samenleving geworden. Ondanks deze feiten, worden deze mensen niet gezien als volwaardige burgers van deze samenleving. Hoewel vele van hen hier geboren en opgegroeid zijn, worden ze als ‘allochtoon’, ‘kinderen van allochtonen’ , ‘Turkse jongeren’ enz. gestempeld. Door regelingen en wetten worden duidelijke scheidslijnen tussen de mensen, Nederlanders en niet-Nederlanders, naar afkomst getrokken. Hierdoor raken de minderheden in een isolement en de samenleving raakt verdeeld.

Onderwijs en werk

Veel jongeren zijn het slachtoffer van het slechte onderwijsbeleid. Hiermee stromen zij vaak op lager niveau in, en komen terecht op kwalitatief minder goede onderwijsinstellingen. Als je toevallig een andere naam hebt, heb je het vaak extra moeilijk om een stageplek te vinden. Of je wordt niet uitgenodigd voor een sollicitatie gesprek. Ook al heb dezelfde startkwalificaties als degenen die wel uitgenodigd worden!

Veel jongeren kunnen heel moeilijk aan een baan komen. Als ze werk vinden, dan is het vaak een tijdelijke baan. Jongeren krijgen relatief vaak te maken met flex contracten. Ze worden bovendien onderbetaald. En dan is er ook nog sprake van jeugd minimumloon. Jongeren doen hetzelfde werk als de volwassenen, maar krijgen niet hetzelfde loon uitbetaald. Zo kunnen jongeren niet bouwen aan hun toekomst.

De tekorten in het onderwijs, de werkloosheid en uitzichtloosheid kunnen wij tegengaan door ons te organiseren en samen een vuist te maken tegen de gang van zaken.

Noch Nederlands racisme…

Sinds jaren worden mensen van niet Nederlandse afkomst bij sociale en politieke discussies als zondebokken uit de trukendoos van de politiek te voorschijn gehaald. Om hun ware politiek en hun onbekwaamheid te verbergen, gebruiken de regeringen en veel van de partijen het verdeel en heers methode door verschillende groepen in de samenleving tegen elkaar op te zetten.
Enkel de symptomen van de maatschappelijke tegenstellingen worden als probleem opgevat, maar de oorzaken ervan blijven onderbelicht. De racistische en fascistische partijen en groeperingen zien deze situatie als een welkome geschenk. Deze dagelijkse inbreuk op de zogenoemde “allochtonen” is dan ook het resultaat van deze verdelingspolitiek.

Image by Drew Beamer
"Daarom eisen we: Opheffing van de wetten en regelgevingen
die discriminatie in de hand werken. Inburgering en gelijke rechten
voor iedereen die voor gekozen heeft om Nederland het
middelpunt van hun leven te maken."

Noch Turks nationalisme

De verdelingspolitiek wordt niet alleen door de Nederlandse regeringen ten uitvoer gebracht, ook de Turkse staat maakt zich schuldig aan deze hetze. De Turkse regering tracht d.m.v. Turkse lobby met nationalistische en religieuze sentimenten, de mensen die door Nederlandse beleid uitgesloten worden, voor zijn doel te kanaliseren. Aan de mensen afkomstig uit Turkije in Nederland, wordt Turks nationalisme gepropageerd. Dit als antwoord op het Nederlands racisme. Aan beiden kanten worden vooroordelen en haat aangewakkerd en in stand gehouden. Het alternatief voor racisme kan niet het nationalisme zijn.

Smiling Child

Sport

Sport mag niet, zoals vandaag het geval is, een middel zijn om winst mee te maken of een middel waarmee de concurrenten misbruik van maken. We zien in sportieve activiteiten de mogelijkheid om vriendschap op te bouwen en verder te versterken. Sport beoefent men niet om rijk van te worden of de tegenstander te verslaan. Sport beoefent men om gezamenlijk lol te hebben, teamgeest te ontwikkelen en natuurlijk fit te blijven. Daarom organiseert DIDF-jongeren in verschillende afdelingen voetbal toernooien en andere sportieve activiteiten.

Smiling Child

Sociale, culturele en politieke activiteiten en debatten

Als DIDF-Jongeren organiseren we discussiebijeenkomsten en studieweekenden rondom de actuele thema’s als onderwijs, werk, vluchtelingen en racisme. Op deze wijze probeert DIDF-jongeren bij te dragen aan de ontwikkeling, bewustwording en zich zelf organiseren van jongeren rondom de zaken die hen direct of indirect aangaan.

Ook culturele activiteiten vormen belangrijke onderdeel van de activiteiten van DIDF-Jongeren.

Smiling Child

Jongerenkampen

Bijna elke jaar organiseren we i.s.m. de jongerenorganisaties in andere Europese landen jongerenkampen. Op deze kampen ontmoeten jongeren uit verschillende landen elkaar. Op het kampprogramma worden verschillende thema’s behandeld en verschillende workshops georganiseerd. Natuurlijk komen er ook culturele en sportieve activiteiten ruim aanbod.

Deze Jongerenkampen zien wel als een alternatieve vakantie. De deelnemers aan de kampen zijn dan niet alleen maar consumenten. Jongeren consumeren hetgeen wat ze op het kamp produceren. Naast het gezamenlijk lol hebben op het kamp, staat ook het collectieve leef en denkt wijze centraal.

Smiling Child
"Ons motto is dan ook:
Noch Nederlands racisme, noch Turks nationalisme; onze toekomst is internationalisme!"