TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN

Op 15 maart vinden in Nederland Tweede Kamerverkiezingen plaats. In een tijd dat in de wereld, in Europa en in Nederland een populistische wind waait. Verschillende populistische partijen, maar ook partijen die regeringsverantwoordelijkheid hebben, grijpen maatschappelijke problemen aan om bevolkingsgroepen tegen elkaar op te zetten. Door deze polarisatie hopen ze meer kiezers aan zich te binden.


street corner

Naast sterker wordende vooroordelen, nemen openlijk racisme en discriminatie in Nederland verder toe. Tevens zien we de werk- en leefomstandigheden van de gewone mensen verder verslechteren. Dit gaat door alle achtergrond en afkomst van de mensen heen. Of je nou migrant bent of Nederlander, doet er niet toe. Als je tot een bepaalde sociale klasse behoort, word je getroffen door het gevoerde beleid. We moeten ons daarom niet laten leiden door populisten. Ongeacht onze afkomst en achtergrond, is het belangrijk dat we gezamenlijk opkomen voor een Nederland waar niet de winsten maar de mensen tellen. Een sociaal Nederland zonder racisme en discriminatie is in het belang van ons allemaal. Voor betere werk- en leefomstandigheden voor ons en onze kinderen moeten we juist in deze tijd onze krachten bundelen, in plaats van ons te laten verdelen langs kunstmatig gecreëerde problemen.


Regeringsbeleid


De defensiebudget is verhoogd, de oorlogen in Syrië en andere delen van de wereld werden gesteund.”

VVD en PvdA regeren sinds 2012 in Nederland. In deze periode zijn onzekere banen (flexwerk) verder toegenomen. Inkomensverschillen zijn groter geworden en armoede is gestegen. Gezondheidszorg is duurder geworden. Het aantal betaalbare sociale huurwoningen is afgenomen. Lonen en pensioenen zijn voor een grote deel van de bevolking bevroren of gedaald. Studiebeurs is afgeschaft en het openbaar vervoer is duurder gemaakt. De defensiebudget is verhoogd, de oorlogen in Syrië en andere delen van de wereld werden gesteund. Door dit beleid zijn de allerarmsten in Nederland nog armer, de rijken nog rijker geworden.


Vooroordelen versterkt

Niet alleen de sociale rechten waren in de afgelopen vijf jaar het doelwit van de VVD/PvdA-regering, ook de migranten die al meer dan 50 jaar deel uitmaken van deze samenleving waren het doelwit. Er werd een beleid gevoerd dat de weg vrij maakte voor racisme en discriminatie. Onder de mom van ‘strijd tegen het terrorisme’ of ‘vluchtelingencrisis’ werden de vooroordelen versterkt tegen de mensen met een bepaalde etnische achtergrond en geloofsovertuiging. Door polarisatiepolitiek werden kunstmatige tweedelingen gecreëerd tussen de mensen met verschillende etnische achtergrond en geloofsovertuiging.


Het zijn niet alleen maar racistische partijen als de PVV die deze polarisatie en tweedeling in de hand werken, de minister-president van dit land doet hieraan ook mee. In een advertentie aan de dagbladen zegt de premier: ‘Normaal doen, of wegwezen.’ Ten koste van een deel van de Nederlandse bevolking, hoopt Rutte de kiezers die hij kwijt is geraakt aan de PVV terug te winnen. Maar deze weg is geen begaanbare weg. Door dezelfde taal te gebruiken als die van de PVV kun je geen kiezers terugwinnen. Als Rutte de kiezers echt terug wil winnen, dan moet hij zich sterk maken om de redenen waarom de PVV zo groot wordt weg te nemen. Hier heeft hij afgelopen 5 jaar genoeg tijd voor gehad.


Door angstpolitiek en vooroordelen tegen migranten en vluchtelingen kunnen ze misschien wat stemmen winnen, maar deze gevaarlijke politiek kan tot ernstige maatschappelijke problemen in Nederland leiden. Hierdoor kan het vreedzaam samenleven grote klappen oplopen en racisme en discriminatie verder toenemen.


Het is vast komen te staan dat mensen met een bepaalde etnische achtergrond en geloofsovertuiging gediscrimineerd worden op de arbeidsmarkt. Behalve van tijd tot tijd afkeurende uitspraken van de bewindspersonen, heeft de regering in de afgelopen vijf jaar geen echte concrete stappen hiertegen genomen.


Samen zijn we sterk!


Verdeeldheid is dus niet in ons belang.

Zowel de racistische partijen en groeperingen als de regeringen, maar zeker ook degenen die langs etnische achtergrond en geloofsovertuiging politiek bedrijven, doen niets anders dan vooroordelen te versterken tussen de verschillende bevolkingsgroepen. Natuurlijk kampen de migranten in Nederland met verschillende problemen vanwege het migrant zijn. Maar deze migranten hebben ook andere kenmerken die ook overgrote deel van Nederlanders hebben. Ze zijn arbeider, student, gepensioneerde, (huis)vrouw, enz. Vanwege deze kenmerken worden ze ook geconfronteerd met verschillende problemen. Zo hebben ze te maken met problemen als werkloosheid, onzekere banen (flex banen), armoede en problemen op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs. De bovengenoemde problemen en bezuinigingen treffen ook de migranten. Net zoals deze problemen en bezuinigingen hun Nederlandse collega, buurman/vrouw of klasgenoot treffen. Deze problemen dienen aangekaart te worden. En dat kunnen we het beste samen doen.


Als we hiertegen samen een vuist weten te maken en samen weten te handelen, kunnen we oplossingen vinden voor de problemen die ons allemaal boven het hoofd hangen. Verdeeldheid is dus niet in ons belang. Ook al is er sprake van een andere etnische achtergrond en van een andere geloofsgroep, dan nog hebben de mensen met dezelfde sociale positie gemeenschappelijke belangen. Daarom moeten we waakzaam zijn tegenover de polariserende spelletjes van racisten, nationalisten en de regering. We moeten samen opkomen voor onze gemeenschappelijke belangen en behoeften. Immers samen staan we sterk.


Onze oproep


Vandaag de dag bestaan de primaire problemen van de migranten afkomstig uit Turkije net als die van vele andere burgers van Nederland uit werkloosheid, bezuinigingen, afbraak van sociale verworvenheden, onzekere banen, armoede en hieraan gekoppeld: racisme en discriminatie.


Het antwoord op de vraag “Op welke partij en welke kandidaat moeten wij stemmen op 15 maart?” moet worden gegeven met inachtneming van de houding die de partij en de kandidaat jegens de huidige problemen in onze samenleving aanneemt. Hierbij is afkomst, geloof en achtergrond van de kandidaat niet van belang.


* Stem op 15 maart tegen onzekere banen (flexbanen), tegen armoede en tegen steeds groter wordende inkomensverschillen.


* Stem op 15 maart voor een goede en betaalbare gezondheidszorg, voor meer sociale huurwoningen en voor verhoging van lonen en uitkeringen.


* Stem op 15 maart tegen polarisatie; tegen racisme, discriminatie en nationalisme; voor gelijke rechten; voor verbod op racistische en fascistische partijen en organisaties.


Strijd tegen racisme en discriminatie


Racisme en discriminatie zijn in Nederland geïnstitutionaliseerd. Ongeacht etnische achtergrond en andere geloofsovertuiging, delen veel mensen hetzelfde lot en hebben ze dezelfde wensen. Racisme en discriminatie verdeelt deze mensen die gemeenschappelijke belangen hebben. Misbruik makend van de bestaande maatschappelijke problemen worden racistische en populistische bewegingen sterker. Migranten die in dit land wonen en werken worden aangewezen als veroorzakers van de maatschappelijke problemen. Wat nog belangrijker is, is dat de regeringen geen maatregelen nemen tegen deze ontwikkeling. Sterker nog, de regeringen voeren een populistische beleid die een voedingsbodem vormt voor de racistische bewegingen. Hierdoor nemen wederzijdse vooroordelen toe en worden de mensen met gemeenschappelijke belangen verdeeld.


Er zijn ook partijen en organisaties die deze ongunstige situatie voor hun politieke gewin proberen te gebruiken. Onder het mom van strijd tegen racisme en discriminatie roepen partijen als Denk en organisaties die met deze partij optrekken de migranten op om onderling een front te vormen. Ze roepen deze mensen feitelijk op om zich af te zonderen van de samenleving waarin ze leven.


Racisme en discriminatie zijn maatschappelijke problemen. Maatschappelijke problemen kunnen niet opgelost worden in afzondering van de samenleving. Daarmee vererger je juist de problemen. Ondanks mooie woorden, kunnen partijen als Denk geen oplossing bieden voor de problemen waar de meeste migranten mee kampen. Wat Denk doet, draagt feitelijk ook bij aan verdere tweedeling en polarisatie.


Racisme en discriminatie nemen toe. Wat dat betreft is de situatie niet rooskleurig. Deze ongunstige situatie verandert niet vanzelf. We moeten hier tegen strijden. De vraag is hoe. Racisme en discriminatie zijn geen fenomeen van de laatste jaren. Het heeft altijd bestaan. In onzekere tijden, in tijden van de zware sociale en politieke problemen, worden racisme en discriminatie zichtbaarder. In Nederland waren ook altijd organisaties die in gezamenlijkheid streden tegen racisme en discriminatie. Vakbonden, progressieve (migranten)organisaties en individuen waren altijd op de bres in de strijd tegen racisme en discriminatie. De antiracismebeweging was er dus altijd. Soms zeer sterk, soms helaas afgezwakt.


Ook vandaag behoort de strijd tegen racisme en discriminatie een gezamenlijke strijd te zijn. Het is geen tijd om afzonderlijk op eilandjes te blijven. Juist nu is het tijd om deze strijd gezamenlijk te voeren. Werkloosheid, onzekere banen en armoede gaan ons allemaal aan, ongeacht wat onze taal, ons geloof en onze achtergrond is. Als we ons niet laten verdelen en we weten samen te komen rondom onze gemeenschappelijke problemen, kunnen we bouwen aan een toekomst met zekerheden zonder racisme en discriminatie.

Recente blogposts

Alles weergeven

Wij veroordelen de laffe terreur aanslagen in Brussel. Onze eerste gedachten gaan uit naar de doden. De gewonden en alle na bestanden wensen we veel sterkte toe. Om terrorisme te bestrijden werden t